Přeskoč na menu

Právní informace

VÍTEJTE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI REEBOK. POZORNĚ SI, PROSÍM, PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY dříve, než vstoupíte, začnete prohlížet a/nebo používat jakoukoli část těchto stránek, včetně a bez výjimky portálu WAP Reebok („Portál“) (kolektivně nazývané „Stránky“). Tyto Podmínky platí pro všechny návštěvy a veškeré použití Stránek, stejně jako pro jejich Obsah (jak je níže definován), doporučení a služby, které vám jsou poskytovány prostřednictvím těchto Stránek. Vstupem na Stránky a jejich používáním souhlasíte s tím, že budete plnit tyto Podmínky v celém jejich rozsahu (včetně podmínek uvedených v Prohlášení o ochraně osobních údajů) vedle všech ostatních zákonů a směrnic, které platí pro Stránky, internet a web. Jestliže nesouhlasíte s některou částí těchto Podmínek, stránky prosím nepoužívejte.

Vlastníkem a správcem těchto Stránek je společnost Reebok International, Ltd. („Reebok“) ve spolupráci s třetími stranami.K tomu, abyste mohli používat určité části Stránek, můžete být požádáni o registraci na webových stránkách třetích stran nebo o stažení softwaru, nástrojů, kódů nebo jiného obsahu třetích stran. Váš přístup a použití jakéhokoli softwaru třetích stran, jeho funkcí a obsahu bude probíhat v souladu s podmínkami specifikovanými třetí stranou a Vy tímto s podmínkami souhlasíte.

Změny podmínek

Společnost Reebok si vyhrazuje právo, dle svého uvážení, kdykoli pozměnit, upravit, přidat či odstranit části těchto Podmínek. Pravidelně, prosím, sledujte změny v těchto Podmínkách. Budete-li i po oznámení změn Stránky nadále využívat, znamená to, že se změnami souhlasíte.

Soukromí

Společnost Reebok respektuje soukromí návštěvníků svých webových Stránek. Přejete-li si prohlédnout informace o metodách ochrany osobních údajů, které pro Stránky platí, prosím navštivte naši stránku Prohlášení o ochraně osobních údajů. Odkaz prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak společnost Reebok získává a nakládá s osobními údaji, které nám prostřednictvím těchto Stránek poskytujete.

Způsobilost

Použití Stránek a registrace na Stránky nejsou možné tam, kde je to zakázáno. Přístup na Stránky a jejich použití mohou být v určitých zemích zakázany. Stránky jsou dostupné pouze těm osobám, které mohou přistoupit na právně závaznou smlouvu v souladu s příslušnými zákony. Stránky jsou považovány za stránky pro širokou veřejnost a nejsou určeny pro děti. Děti by měly stránky používat pouze se souhlasem a za asistence rodičů či opatrovníků. Používáním těchto Stránek potvrzujete a zaručujete, že (a) všechny Vámi zadané informace jsou pravdivé a přesné; (b) tyto informace budete aktualizovat, nastane-li nějaká změna; a (c) Vaše používání stránek neporušuje žádné platné zákony nebo předpisy podle právního řádu země, ve které na stránky přistupujete.

Jestliže Vaše zařízení nepodporuje příslušnou techniku, včetně, ne však výhradně, určitého kódování, je možné, že nebudete moci používat určité služby a mít přístup k určitým informacím, které jsou dostupné skrze naše Stránky, včetně Portálu.

Otevření účtu/ profilu

Proto, abyste mohli zakoupit zboží nebo služby na našich Stránkách nebo abyste mohli mít přístup k určitým funkcím Stránek, můžete být vyzváni k založení a používání profilu nebo účtu. Když se zaregistrujete pro získání účtu nebo si založíte profil, můžete být požádáni o vytvoření uživatelského ID a výběr hesla. Jste zodpovědní za to, že vaše uživatelské ID a heslo budete udržovat v tajnosti a zamezíte přístupu další osoby k těmto informacím. Souhlasíte s tím, že jste sami zodpovědní za všechny činnosti, ke kterým dojde s použitím Vašeho uživatelského ID a hesla.

Vlastnictví a povolené užití stránek

Veškerý obsah těchto Stránek nebo obsah skrze ně dostupný, zobrazený či uvedený na těchto Stránkách (včetně Portálu) včetně (ale i bez) informací, sdělení, textu, grafiky, fotografií, obrázků, zvuků, filmů, videa, ilustrací, kódu a jiných materiálů („Obsah“) je vlastnictvím společnosti Reebok, jejich mateřských nebo přidružených společností, udělovatelů licencí a poskytovatelů Obsahu. Obsah je chráněn autorskými právy, ochrannými značkami a jinými zákony a ustanoveními mezinárodních dohod a nemůže být použit kromě případů, kdy to dovolují tyto Podmínky, nebo s předchozím výslovným písemným souhlasem společnosti Reebok. Jakékoli Vaše neoprávněné použití jakékoli části Obsahu může vést k soudnímu či trestnímu stíhání.

Kromě toho, kdy je to výslovně uvedeno v konkrétních podmínkách nebo dokumentech dostupných na těchto Stránkách, máte právo prohlížet, zobrazovat, tisknout a stahovat Obsah a jednotlivé stránky ze Stránek pouze pro osobní, informační či neobchodní účely (za předpokladu, že na takových stránkách zachováte všechna upozornění týkající se autorských práv a vlastnictví). Obsah Stránek nemůžete pozměnit, ani kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, předvádět, reprodukovat, zveřejňovat, licencovat, vytvářet z něj další práci či prodávat jakoukoli jeho část. Pro účely těchto Podmínek je zakázáno používat jakoukoli část Obsahu na jiných stránkách nebo v prostředí počítačové sítě. Kromě této omezené licence na Vás společnost Reebok nepřevádí žádná práva nebo nároky spojené se Stránkami, jejich Obsahem nebo informacemi dostupnými skrze Stránky nebo aplikace softwaru tím, že Vám povoluje přístup ke Stránkám. Z Obsahu stránek nesmíte odstranit žádná upozornění na autorská práva, ochranné známky nebo jiné informace o vlastnictví.

V případě, že ze Stránek stáhnete software (včetně, ne však výhradně, spořičů obrazovky, ikon, videí nebo tapety), software včetně jakýchkoli souborů, snímků zahrnutých či vytvořených společně se softwarem a údajů doprovázejících software jsou licencovány společností Reebok nebo poskytovateli licence jejích třetích stran. Společnost Reebok na Vás nepřevádí žádný nárok na software. Je možné, že vlastníte médium, na kterém je software zaznamenán, společnost Reebok a jeho třetí strany si nicméně ponechají plná práva na software a veškerá majetková práva s ním spojená. Software nesmíte nijak dále distribuovat, prodávat, rozebírat, zpětně vytvářet či jinak redukovat do čitelného formátu.

Ochranné známky

Všechny ochranné známky, servisní značky, obchodní jména, loga, obchodní dresy, ikony a názvy domén (dohromady „Značky“) nalézající se na těchto Stránkách jsou majetkem společnosti Reebok, jejích mateřských nebo přidružených společností, příslušných majitelů licencí nebo jiných třetích stran. Žádným způsobem nesmíte používat, kopírovat, reprodukovat, zveřejňovat, přenášet, distribuovat či měnit Značky společnosti Reebok nebo jejích mateřských či přidružených společností bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Použití jakýchkoli Známek na jiných webových stránkách nebo v počítačové síti, například k uložení nebo reprodukce Stránek (nebo jejich částí) na veřejné internetové síti, je zakázáno bez výslovného písemného souhlasu společnosti Reebok. Jiné obchodní či servisní známky a loga poskytovaná na těchto Stránkách jsou obchodními nebo servisními známkami třetích stran a nesmějí být použity, kopírovány nebo reprodukovány bez souhlasu majitele.

Návrhy

Společnost Reebok užívá politiku, při které nedochází ke kontrole nebo přijímání nevyžádaných návrhů, vynálezů, designů a jiných materiálů. Jiné než osobní údaje, které podléhají utajení, jakékoli materiály, informace, návrhy, nápady, koncepty, know-how, technické postupy, otázky, komentáře a jiná sdělení nebo obsah, který přenášíte nebo posíláte na stránky v jakémkoli formátu nebo jakýmkoli způsobem, (i) nejsou a nebudou považovány za důvěrné, osobní, vlastněné Vámi nebo kýmkoli jiným a (ii) mohou být převáděny nebo používány společností Reebok nebo jejími společníky pro jakékoli obchodní a jiné účely v jakémkoli formátu, známém nyní nebo vytvořeném později, na základě rozhodnutí společnosti Reebok, včetně (ne však výhradně) ve vývoji, výrobě nebo marketingu produktů pro obchodní použití bez (a) kompenzace poskytnuté Vám nebo komukoli jinému nebo (b) uznání Vás nebo kohokoli jiného jako zdroje nápadu. Nezasílejte nám tedy na Stránky žádné materiály, informace, návrhy, nápady, koncepty, know-how, technické postupy, dotazy, komentáře nebo jiné komunikace nebo obsah, který si chcete uchovat jako důvěrný nebo za který byste požadovali odměnu či uznání.

Příspěvky vytvořené uživatelem

Obsah, informace, fotografie, nápady, dotazy, komentáře, sdělení, názory a jiné materiály zveřejněné uživateli Stránek (včetně, ne však výhradně, na stránkách komunity, nástěnkách, v místnostech s chatem nebo na jiných fórech) (dohromady „Obsah vytvořený uživatelem“) jsou výhradně názor a zodpovědnost té osoby, která je uvedla. Společnost Reebok neschvaluje ani nemá žádnou kontrolu nad Obsahem vytvořeným uživateli na těchto Stránkách. Společnost Reebok nekontroluje Obsah vytvořený uživateli, než je zveřejněn na Stránkách, a tento Obsah nemusí nezbytně odpovídat názorům či postupům společnosti Reebok. Společnost Reebok má právo, ale ne povinnost, kontrolovat a sledovat Obsah vytvořený uživateli, aby zjistila, jsou-li tyto Podmínky nebo jakákoli jiná pravidla užívání stanovená společností Reebok pro tyto Stránky či jakékoli zákony nebo předpisy respektovány. Společnost Reebok jedná pouze pasivně při distribuci Obsahu vytvořeného uživateli a není zodpovědná za jakýkoli Obsah vytvořený uživateli, sdělení a jiné materiály vytvořené Vámi nebo jakýmikoli jinými uživateli.

Společnost Reebok si vyhrazuje právo, ale nemá žádnou povinnost, zamítnout, odmítnout zveřejnit, editovat, pozměnit nebo odstranit jakékoli příspěvky Obsahu vytvořeném uživateli (včetně vzkazů a komentářů vylepených na Stránkách). Souhlasíte s tím, že společnost Reebok písemně upozorníte na příspěvek Stránek, který by mohl být nevyhovující. Společnost Reebok udělá vše pro prošetření obvinění, že Obsah vytvořený uživatelem porušuje tyto Podmínky. Společnost Reebok si vyhrazuje právo, ale nemá povinnost, přerušit nebo uzavřít účet uživatele nebo ID uživatelů a podniknout technické nebo právní kroky k zabránění přístupu na Stránky, jestliže se domnívá, že tito uživatelé vytváří problémy, možné právní závazky, nebo jednají v rozporu s literou či smyslem těchto Podmínek nebo našich zásad. Společnost Reebok si vyhrazuje právo zrušit nepotvrzené účty uživatelů. Rozhodnutí společnosti Reebok odmítnout, zamítnout, upravit nebo odstranit Obsah vytvořený uživateli nebo uzavřít účet uživatele nebo ID uživatele jsou konečná. Použití jakéhokoli Obsahu vytvořeného uživateli je na Vaše vlastní riziko. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST REEBOK NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÝKOLI OBSAH, VČETNĚ OBSAHU VYTVOŘENÉHO UŽIVATELI, KTERÝ TVRDÍ, ŽE POSKYTUJE RADY, VČETNĚ RAD TÝKAJÍCÍCH SE ZDRAVÍ, STRAVOVÁNÍ, TRÉNINKU, SPORTU NEBO POUŽITÍ KTERÝCHKOLI PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB.

Přímým či nepřímým zobrazením, zveřejněním nebo zasláním Obsahu vytvořeného uživateli na Stránkách nebo skrze ně, tímto společnosti Reebok, jejím mateřským či přidruženým společnostem, nebo těm, kteří jednají podle jejich příkazů, udělujete celosvětově platnou licenci a právo trvale, nevratně, bez nároku na odměnu používat, pozměňovat, reprodukovat, veřejně předvádět, veřejně zobrazovat, distribuovat nebo vytvářet odvozenou práci z těchto materiálů pro jakékoli obchodní nebo neobchodní účely na jakémkoli médiu, známém nyní nebo vytvořeném později, podle rozhodnutí společnosti Reebok, jejího vlastního uvážení, bez nároku na jakékoli uznání či odměnu.

Postoupením Obsahu vytvořeného uživateli souhlasíte s tím, že společnost Reebok může tento Obsah umístit na Stránky, a dále souhlasíte s tím, že budete jednat v souladu se všemi pravidly stanovenými pro Stránky (připojenými k výše uvedenému tímto odkazem). Berete na vědomí, že jako součást Stránek může být Obsah vytvořený uživateli zobrazený ostatními, a proto nemůžete očekávat žádnou důvěrnost nebo utajení s ohledem na tento obsah. Dále souhlasíte s tím, že Vaše jméno a příspěvek zpřístupněný skrze Stránky mohou být přístupné, zobrazené, vytištěné a stažené jinými osobami. Souhlasíte s tím, že společnost Reebok Vám nemusí postoupit žádné materiály, které zahrnují Vámi postoupený Obsah vytvořený uživateli, ke kontrole nebo schválení před použitím společností Reebok na Stránkách nebo jinde, a tímto se vzdáváte práva kontrolovat nebo schvalovat tento materiál. Společnost Reebok si vyhrazuje právo pozměnit příspěvek v celém rozsahu nebo částečně bez udání důvodu, zříkáte se tedy všech „morálních práv“ na jakýkoli uživatelem vytvořený Obsah, který jste postoupili.

Postoupením Obsahu vytvořeného uživateli zaručujete, že tento příspěvek je Vaší vlastní prací a nebyl dříve publikován jakoukoli jinou fyzickou či právnickou osobou, v jakémkoli formátu a neporušuje autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství nebo jiná osobní práva nebo práva soukromí jakýchkoli fyzických či právnických osob. Jestliže příspěvek zahrnuje snímky a fotografie osob jiných než Vás, zaručujete se, že jste od každé osoby obdrželi povolení postoupit na Stránkách tento snímek nebo fotografii pro potřeby společnosti Reebok, jak je uvedeno v těchto podmínkách. Uvědomujete si, že Vy i všechny ostatní osoby uvedené v příspěvku můžete být společností Reebok požádáni o stvrzení souhlasu s těmito Podmínkami.

Zakázané činnosti

Je zakázáno používat Stránky k zasílání či přenášení materiálů, které jsou nebo mohou být považovány za přestupky, vyhrožování, falešné, nesprávné, pobuřující, hanlivé, urážlivé, útočné na soukromí, obscénní, vulgární, sprosté, pornografické, harašení, hanlivé, diskriminační, ilegální materiály, které představují nebo podporují chování, které se může považovat za trestný čin, porušení práv jakékoli strany nebo které by mohlo jakkoli vést k soudní odpovědnosti nebo porušení jakéhokoli zákona. Dále je Vám zakázáno Stránky používat pro vydávání se za jinou osobu, uživatele nebo zaměstnance Reeboku nebo jeho zástupce, předstírat, že jakékoli Vaše tvrzení je schváleno společností Reebok, nebo posílat či přenášet jakýkoli materiál, který by mohl jakýmkoli způsobem poškodit společnost Reebok nebo jeho společníky. Zároveň Stránky nesmíte používat k reklamě či obchodním účelům.

Při používání stránek či přístupu na ně nesmíte: vyžádat si nebo se jinak pokusit získat nebo uchovávat osobní údaje, hesla, informace o účtech nebo jakýkoli jiný typ údajů týkající se jiných uživatelů; nastavovat nebo používat účet jiné osoby; změnit původ komunikace, pozměnit či reprodukovat jakýkoli příspěvek; vytvořit odkaz na naše stránky, který vynechává naši domovskou stránku; používat sběr dat, automatické či jiné hromadění údajů a extrakční nástroje ve spojení se stránkami; omezit, porušit či jinak někomu zabránit používání nebo přístupu na stránky nebo přerušit jejich používání, včetně, ale bez omezení na, jednání jakýmkoli způsobem, který zabrání jakékoli výměně v reálném čase; poškození stránek nebo serverů nebo sítě připojené na stránky, porušit jakékoli požadavky, postupy, politiky nebo regulace sítě připojené na stránky; upravit, přeložit, prodat, předat licenci, zpětně připravit či rozebrat část stránek; nebo se pokusit získat neoprávněný přístup na stránky (nebo jakoukoli jejich část).

Dostupnost produktů, služeb, funkcí a příspěvku

Všechny funkce, Obsah, produkty a služby dostupné na Stránkách nebo skrze ně, včetně, ne však výhradně, cen produktů a služeb, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Všechny funkce, Obsah, produkty nebo služby mohou být navíc kdykoli ukončeny podle našeho vlastního uvážení. Dostupnost jakýchkoli funkcí, Obsahu, produktů nebo služeb na těchto Stránkách v danou dobu nezaručuje, že tyto produkty nebo služby budou dostupné i v budoucnosti. SPOLEČNOST REEBOK SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI PŘERUŠIT NEBO UKONČIT STRÁNKY NEBO JEJICH ČÁST BEZ VAROVÁNÍ A BEZ NÁHRADY ŠKOD.

Přesnost informací

Společnost Reebok podniká přiměřené kroky k zajištění toho, aby byl Obsah stránek poskytnutý společností úplný, přesný a aktuální. I přes veškerou snahu společnosti Reebok se může stát, že informace na Stránkách budou nepřesné, neúplné či zastaralé. Váhy, rozměry, popisy produktů, doporučení, komentáře k produktům a podobné popisy jsou poskytovány jako nadstandard a mohou být pouze přibližné. Společnost Reebok se snaží, aby správně a co nejpřesněji charakterizovala své produkty a služby dostupné k zakoupení, včetně barev; nicméně barva, která se Vám zobrazí, bude záviset na nastavení Vašeho počítače a nemůžeme zaručit, že Váš počítač takové barvy zobrazuje správně. Produkty na Stránkách nemusí být dostupné, jejich vlastnosti se mohou lišit od původně uvedených nebo mohou mít jinou cenu než ta, která je uvedená na Stránkách. Navíc můžeme provést změny v informacích o cenách a dostupnosti bez upozornění. Zatímco je pro společnost Reebok obvyklé potvrdit objednávky e-mailem, obdržení jakéhokoli potvrzení objednávky e-mailem neznamená přijetí objednávky nebo nabídku prodat produkt nebo službu. Společnost Reebok si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění omezit množství objednaného produktu nebo služby a/nebo odmítnout službu jakémukoli zákazníkovi. Společnost Reebok si také může vyžádat ověření údajů před přijetím a/nebo odesláním objednávky.

Nákupy

V případech, kdy umožňujeme objednání produktů prostřednictvím Stránek, si prosím přečtěte podmínky platné při takových nákupech. Tyto podmínky naleznete na stránce, prostřednictvím které zadáváte svoji objednávku. Jste zodpovědní za znalost a dodržování všech platných lokálních, státních, federálních a mezinárodních zákonů (včetně minimálního věku) týkajících se vlastnění, použití a prodeje jakýchkoli služeb nebo produktů zakoupených na těchto Stránkách.

Platnost dalších podmínek

Další nebo jiné podmínky („Ostatní podmínky“) mohou platit v souvislosti s určitými funkcemi (např. stránky komunit, osvědčení, loterie či soutěže). Přísluší-li se to, budou tyto Ostatní podmínky uvedeny (i) tam, kde máte povoleno postoupit Obsah, přistoupit či používat funkce, nebo zakoupit produkty nebo služby, nebo (ii) v odkazu na místo, kde máte povoleno postoupit Obsah, přistoupit či používat funkce, nebo zakoupit produkty nebo služby. Ostatní podmínky jsou začleněny a pomocí odkazu tvoří část Podmínek. V případě, že jsou Ostatní podmínky v rozporu s Podmínkami, budou rozhodující Ostatní podmínky v těch případech, ke kterým se povahově vztahují.

Prohlášení o zárukách

STRÁNKY A CELÝ JEJICH OBSAH SE MOHOU ZMĚNIT, STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY V DANÉM STAVU A BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VYŘČENÝCH NEBO IMPLIKOVANÝCH, VČETNĚ, NE VŠAK VÝHRADNĚ, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK DOSTATEČNÉ KVALITY, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ, A SPOLEČNOST REEBOK, JEJÍ POBOČKY A SPOLEČNÍCI, DRŽITELÉ LICENCÍ A DODAVATELÉ, SE ZŘÍKAJÍ JAKÝCHKOLI TAKOVÝCH ZÁRUK V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM PRÁVNÍM ROZSAHU. INFORMACE NA STRÁNKÁCH JSOU POUZE PRO OBECNÉ ÚČELY A NEPŘEDSTAVUJÍ RADY.

SPOLEČNOST REEBOK NEZARUČUJE, ŽE OBSAH, INFORMACE A/NEBO FUNKCE NA STRÁNKÁCH JSOU PŘESNÉ, ÚPLNÉ NEBO AKTUÁLNÍ; ŽE FUNKČNOST STRÁNEK NEBUDE PŘERUŠENA A BUDE BEZ CHYB; ŽE JAKÉKOLI VADY STRÁNEK BUDOU OPRAVENY A ŽE STRÁNKY NEBO SERVERY, NA KTERÝCH JSOU STRÁNKY PROVOZOVÁNY, NEMAJÍ ŽÁDNÉ VIRY ČI JINÝ ŠKODLIVÝ PŘÍSPĚVEK. SPOLEČNOST REEBOK NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA POUŽITÍ OBSAHU STRÁNEK CO DO SPRÁVNOSTI, PŘESNOSTI, VHODNOSTI, UŽITEČNOSTI, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO JINÉHO, VE VŠECH PŘÍPADECH SE TĚCHTO ZÁRUK VZDALA V NEJŠIRŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY.

VŠECHNY PRODUKTY NEBO SLUŽBY ZAKOUPENÉ NA STRÁNKÁCH NEBO SKRZE NĚ BUDOU PODLÉHAT POUZE ZÁRUKÁM JEJICH VÝROBCŮ, PRODEJCŮ A DODAVATELŮ, POKUD EXISTUJÍ, PODLE ÚDAJŮ NA STRÁNKÁCH. V NEJŠIRŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONY SE TÍMTO SPOLEČNOST REEBOK ZŘÍKÁ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, JMENOVANÝCH NEBO IMPLIKOVANÝCH, VČETNĚ IMIPLIKOVANÝCH ZÁRUK S OHLEDEM NA TYTO PRODUKTY A SLUŽBY UVEDENÉ NEBO ZAKOUPENÉ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH.

Omezení odpovědnosti

TYTO STRÁNKY POUŽÍVÁTE NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST REEBOK, POBOČKY NEBO PARTNEŘI ANI JEJICH ÚŘEDNÍCI, ŘEDITELÉ NEBO AGENTI, ANI ŽÁDNÁ JINÁ STRANA ÚČASTNÍCÍ SE NA VYTVÁŘENÍ NEBO DODÁVÁNÍ STRÁNEK, NEBUDE ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO JINÉ ŠKODY VZNIKLÉ ČI SPOJENÉ S NESCHOPNOSTÍ POUŽÍVAT WEBOVÉ STRÁNKY, OBSAH, FUNKCE NA STRÁNKÁCH, VČETNĚ (NE VŠAK VÝHRADNĚ) NA ŠKODY ZPŮSOBENÉ VIRY NEBO NESPRÁVNÝM ČI NEÚPLNÝM OBSAHEM STRÁNEK NEBO VÝKONEM PRODUKTŮ (PODLE SMLOUVY NEBO PLNÉ ZODPOVĚDNOSTI) I V PŘÍPADECH, KDY BYLA SPOLEČNOST ZPRAVENA O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCHTO ŠKOD. VŠIMNĚTE SI PROSÍM, ŽE NĚKTERÉ PRÁVNÍ ŘÁDY NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ URČITÝCH ŠKOD, TAKŽE NĚKTERÉ Z VÝŠE UVEDENÝCH VÝJIMEK A OMEZENÍ PRO VÁS NEMUSÍ PLATIT. JEDINÝM MOŽNÝM OPATŘENÍM PROTI NESPOKOJENOSTI SE STRÁNKAMI JE PŘESTAT JE POUŽÍVAT.

Společnost Reebok nebude zodpovědná, jestliže použití jakékoli Obsahu nebo jakékoli části Stránek (včetně Portálu) povede k nutnosti servisu či opravy zařízení či dat, a Vám z něj vyplynou jakékoli náklady.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že společnost Reebok, její mateřské a přidružené společnosti, jejich zaměstnance, ředitele, členy správních rad a agenty odškodníte, uchráníte nebo prohlásíte za nezodpovědné za jakékoli požadavky na náhradu škod a nákladů, včetně příslušných poplatků za právníka a přidružených nákladů, vzniklých nebo vztahujících se na jakékoli použití Stránek nebo jejich Obsahu, Vašeho poskytnutí nebo užití Obsahu vytvořeného uživateli, jakýchkoli porušení těchto podmínek, které by mohly porušit právo uživatele na soukromí odesláním, sběrem nebo použitím Obsahu o uživatelích stránek.

Odkazy na třetí strany

Pro vaše pohodlí a pro poskytování kvalitnějších služeb, je při používání stránek občas možné zveřejnit odkazy na webové stránky, které jsou vlastnictvím třetích stran. Tyto odkazy nespadají do rozsahu služeb společnosti Reebok a pod kontrolu společnosti Reebok. To se týká i odkazů na partnery, kteří mohou používat logo společnosti Reebok jako část smlouvy o společných značkách. Stránky, na které můžete být odkázáni, mají své vlastní procesy na ochranu dat a i když se společnost Reebok snaží tyto Stránky chránit, není zodpovědná a nemůže být činěna zodpovědnou za obsah a činnost těchto stránek. Tyto stránky proto navštěvujete na Vaše vlastní riziko. Povšimněte si, prosím, že tyto stránky mohou zaslat uživateli své vlastní cookies, sbírat údaje nebo vyžadovat osobní údaje. Doporučujeme Vám proto překontrolovat podmínky a/nebo politiku o ochraně dat na těch stránkách dříve, než je použijete. Před stahováním byste měli překontrolovat všechny přílohy. Vaše obchody a nároky, akce a služby nalezené skrze Stránky (včetně Portálu) jsou pouze mezi Vámi a osobami, se kterými jednáte, kromě případů, kdy společnost Reebok výslovně stanovila jinak.

Jak nás můžete kontaktovat

Máte-li jakékoli dotazy, komentáře nebo stížnosti týkající se našich Stránek nebo poskytovaných služeb, kontaktujte, prosím, zákaznické centrum společnosti Reebok prostřednictvím formuláře, který naleznete na stránkách kontakt.

Kontrola vývozu

Software a jiné materiály ze Stránek mohou podléhat příslušným vývozním zákonům, které zakazují vývoz určitých technických údajů či softwaru na určitých území. Žádný software ze Stránek nesmí být stažen nebo vyvezen do jakékoli země, na kterou Spojené státy uvalily embargo; nebo (b) komukoli ze Seznamu vybraných občanů USA, sestaveném Ministerstvem financí Spojených států, nebo ze seznamu zakázaných zakázek Ministerstva obchodu Spojených států. Společnost Reebok nesouhlasí a nepodporuje používání, stahování nebo export jakéhokoli softwaru nebo technických údajů ze Stránek do jakéhokoli státu, kde je to zakázáno zákony nebo předpisy.

Platné zákony a právní řád

V nejširším možném rozsahu povoleném zákony se tyto Podmínky budou řídit zákony státu Massachusetts (kromě konfliktů právních principů) a vy souhlasíte s tím, že se podřídíte právnímu řádu státu Massachusetts. Souhlasíte s tím, že jakékoli pohledávky nebo nároky vzniklé nebo spojené s použitím Stránek musí být předloženy do jednoho roku po vzniku takové pohledávky nebo po vzniku důvodu k ní. Jestliže se jakákoli část těchto Podmínek stane neplatnou, neovlivní to platnost a vymahatelnost zbylých článků. Zrušená část bude nahrazena stanoveními, která jsou platná a mají stejný právní účinek. Jestliže bude jakýkoli článek těchto Podmínek nevymahatelný, ostatní články zůstávají platné a účinné. Tištěná verze těchto Podmínek bude přístupná při soudních a administrativních řízeních týkajících se těchto Podmínek ve stejném rozsahu a podle stejných podmínek jako u jiných obchodních dokumentů a záznamů původně vytvořených a udržovaných v tištěné formě.

Poslední aktualizace – březen 2008